Luna Chemicals-a hoş geldiňiz! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

habarlar

Soňky ýyllarda, derman senagatynyň üznüksiz ösmegi we tehnologiki üýtgeşmeleriň çaltlaşmagy bilen täze derman şertlerinde has köp derman enjamlary kompaniýasy “pilotsyz, adamkärçiliksiz we akylly” ugurda güýçli ösýär. Şolaryň arasynda akylly tendensiýa, geljekde uzak wagtlap derman enjamlary kompaniýalary üçin möhüm ösüş ugruna öwrülip biler.

Derman enjamlary pudagy hemmetaraplaýyn intellektde uly üstünlikler gazanýar

Içerki içerki adamlar geljekde ýurduň derman enjamlary pudagynyň önüm intellektini, önümçilik intellektini, hyzmat intellektini, dolandyryş intellektini we durmuş intellektini öz içine aljakdygyny aýtdylar. Aslynda bu hakykat. Häzirki wagtda köp kompaniýalar eýýäm akylly önüm gözleg we ösüş ýolunda.

Mysal üçin, farmasewtika tehnikasy kompaniýasy enjam önümleriniň ünsüni ýarym awtomatdan doly awtomatiki, doly awtomatiki görnüşden informasiýa, aragatnaşyk we bölekleýin intellekt derejesine çenli üýtgedip, şeýlelik bilen Hytaýyň dürli derman derman enjamlaryny ösdürdi. Mundan başga-da, akylly enjamlar boýunça gözlegler müşderileriň amaly zerurlyklaryna esaslanýar. Akyl esasynda işiň intensiwligini we iş wagtyny azaldyp biler we şol bir wagtyň özünde enjamlary gaplamagyň hilini we GMP gözegçiliginiň talaplaryny güýçlendirip biler, şeýlelik bilen adaty Hytaý lukmançylygyny ösdürer. Senagatyň we derman enjamlarynyň intellektual ösüşi.

Şeýle hem enjamlaryň ulgamlaryň arasyndaky laýyklygyny doly göz öňünde tutýan we ulanyjynyň hakyky önümçilik kuwwatyna we doza görnüşine görä dizaýn edip bilýän, ähli prosesiň önümçilik kuwwatyny ýeterlik derejede sazlap boljak derman öndürýän kompaniýalar bar. önümçiligiň dowamlylygy we durnuklylygy. Amal maglumatlary, şeýle hem, senagat planşet kompýuter dolandyryş ulgamy arkaly aýratynlykda saklanyp, ýygnalyp we çap edilip bilner, we birnäçe enjamyň parametrlerini sazlamak we gözegçilik merkezi dolandyrylyp bilner, iş ýagdaýy, maglumatlar statistikasy we ýalňyş öz-özüni anyklamak bolup biler. prosesiň durnuklylygyny has gowy üpjün etmek üçin prosesi doly awtomatlaşdyrylan, Akylly edýär.

Mundan başga-da, ýurduň derman enjamlaryny öndürmek pudagynda akylly we awtomatlaşdyrylan pudaklaryň yzygiderli ösmegi bilen, reduktorlar ýaly enjamlaryň möhüm bölekleriniň we bölekleriniň gerimi hem giňelýär. Dürli platformalaryň artykmaçlyklaryny birleşdirýän, önümiň doly seriýasyny gurýan we önümiň gurluşyny yzygiderli ýokarlandyrýan, önümçiligiň ösüş tendensiýasyna laýyk gelýän, önümiň öndürijiligini ýokarlandyrýan we howpsuzlygy, howpsuzlygy üpjün edýän azaldýan öndürijileriň bardygy habar berildi. we enjamlaryň ähli görnüşleri üçin howpsuzlyk. Takyk elektrik geçiriji we programma çözgütlerine gözegçilik.

Akylly zawod pudagyň täze ýerleşişinde gyzgyn nokada öwrüldi

Häzirki wagtda enjamlarda we böleklerde akylly tehnologiýany ulanmakdan başga-da, derman enjamlary pudagynda kuwwatly we öňdebaryjy strategiýalary bolan kompaniýalar “akylly zawodlar” ýerleşdirip başladylar. Mysal üçin, derman enjamlary kompaniýasy goşa intellektual ýagdaýy emele getirdi, ýagny akylly önümler we akylly önüm öndürmek. Häzirki wagtda bu kompaniýa her ýyl yzky gaplama liniýasy üçin 100 toplum önümçilik roboty, akylly ammar we logistika ulgamlarynyň 50 toplumy we akylly derman önümçiligine maýa goýlan 150 toplum lukmançylyk hyzmaty robotlary bilen enjamlaşdyrylandyr, Hytaýyň derman enjamlarynyň akylly we halkara derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak.

Mundan başga-da, 58-nji farmasewtika enjamlary sergisinde käbir kompaniýalar akylly zawod gurmagyň ähmiýeti, yzarlamak düşünjesi we geljekdäki ösüş meýilnamalary barada Pharmaceutical Network tarapyndan söhbetdeşlik geçirdi. Sergä jogapkär adam: “Makro nukdaýnazaryndan seredeniňde, hemme ýerdäki akylly zawodlaryň şol bir wagtyň özünde standart ulanmagyna we önümçilik ussahanalarynyň berk derman GMP ulgamynda işlemegine umyt baglaýarys. Mundan başga-da, enjamlarymyz isleýän amal parametrlerine nädip laýyk gelýär? Işlemegiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, döwrebaplaşdyryş enjamlarynyň sanlaşdyrylmagy we akyllylygy bilen amala aşyrylmalydyr. "

Mundan başga-da, derman enjamlary pudagynda ilkinji içerki akylly zawodyň şu ýylyň ahyryna çenli kabul edilmegine garaşylýar. Taslama tamamlanandan soň, kompaniýanyň gözleg robotlary, doldurma robotlary we steril geçiriş robotlary ýaly dürli derman robot enjamlaryny çeýe öndürjekdigi habar berildi. Önümçilik liniýasy we şahsy derman enjamlary bilen akylly zawod. Robotlary öndürmek we täze akylly himiýa zawody gurmak üçin robotlaryň ulanylmagy, 4.0 eýýamynda derman enjamlary pudagynda kompaniýanyň akylly önümçilik usulydyr.

Aslynda, soňky ýyllarda birnäçe akylly önümçilik syýasatlarynyň we şuňa meňzeş mahabat çäreleriniň girizilmegi adamlaryň önümçiliginde we durmuşynda yzygiderli täze bökdençlikler döredýär we bu derman maşynlary pudagy üçin hem dogry. Geljekde ylym we tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi bilen, derman senagatynyň ösmegine has köp kömek bermek üçin intellekt farmasewtika senagaty bilen has çuňňur birleşer.


Iş wagty: Awgust-04-2021