Luna Chemicals-a hoş geldiňiz! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

habarlar

Antibiotik bakteriýalaryň galyndysynyň içerki ösüş ýagdaýy

Antibiotikler öndürilende öndürilen gaty galyndylar bakteriýalaryň galyndysy bolup, onuň esasy düzüm bölekleri antibiotik öndürýän bakteriýalaryň miseliumy, ulanylmadyk medeniýet serişdesi, fermentasiýa döwründe öndürilen metabolitler, medeniýetiň zaýalanýan önümleri we az mukdarda. antibiotikler we ş.m. Antibiotik fermentasiýa galyndy bakteriýalarynyň galyndysynda, galyndy mediýa serişdesi we az mukdarda antibiotikler we zaýalanýan önümleri sebäpli ekologiki gurşawa zyýanly bolup biler. Antibiotik öndürmekde halkara jemgyýetçiligi tarapyndan esasy howplardan biri hökmünde halkara jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edildi. Bu dünýä hem käbir ösen ýurtlarda antibiotik çig malynyň kesilmeginiň sebäpleri. Bakteriýalaryň galyndylarynda organiki maddalaryň köp bolmagy sebäpli, ikinji derejeli fermentasiýa, reňk garalyp, ýakymsyz ys döredip we daşky gurşawa çynlakaý täsir edip biler. Şonuň üçin köp wagt bäri adamlar tygşytly, täsirli we uly kuwwatly hapalanmagy gözegçilikde saklamak usulyny işjeň gözleýärler.

meniň ýurdum dünýädäki iň uly API öndüriji we eksport ediji. 2015-nji ýylda antibiotik API-leriň önümçiligi 140,000 tonnadan gowrak boldy we her ýyl gaýtadan işlenmeli 1 million tonnadan gowrak lukmançylyk bakteriýalarynyň galyndylary. Biomedikal galyndylary nädip dogry dolandyrmaly we hemmetaraplaýyn ulanmaly, giň bazar meýdany bar. Bakteriýa galyndylaryny daşky gurşawy goramakdan soň öndürilen önüm, çig mal öndürmek üçin toprak kondisioneri hökmünde ulanylyp bilner, bu 5 million m-den gowrak duzly-aşgar ekerançylyk topragyny gowulaşdyryp, topragyň gurluşyny gowulaşdyryp we ekinleriň iýmitlenişini ýokarlandyryp biler. . Biomedisinany zyýansyz bejermek üçin toplumlaýyn tehnologiýa, hakyky ykdysady peýdalary we uzak möhletli durmuş we daşky gurşaw taýdan peýdasy bolan biomedikal galyndy çeşmelerini hemmetaraplaýyn peýdalanyp biler.

Antibiotik şlaklaryň aýratynlyklary

Antibiotik bakteriýalarynyň galyndysynyň çyglylygy 79% ~ 92%, antibiotik bakteriýalarynyň galyndysynyň gury esasyndaky çig protein 30% ~ 40%, çig ýagyň mukdary 10% ~ 20%, käbir metabolik aralyk bar önümleri. Organiki erginler, kalsiý, magniý, yz elementleri we az mukdarda galyndy antibiotikler.

Dürli antibiotikleriň dürli görnüşleri we amallary bar we bakteriýa galyndylarynyň düzümi hem dürli-dürli. Hatda şol bir antibiotikler, dürli amallar sebäpli dürli maddalara eýe.

Içerki we daşarky tehniki gaýtadan işleýän pudagyň ugurlary

1950-nji ýyllardan başlap, antibiotik galyndylary ýokary belokly iýmit öndürmek üçin iýmit goşundylary hökmünde ulanylýar. Meniň ýurdum hem bu ugurda 1980-nji ýyldan bäri gözleg alyp barýar. Geçirilen gözlegler, iýmitlenmek üçin antibiotik miseliumy goşmagyň iki oňyn täsiriniň bardygyny ýüze çykardy. Bir tarapdan, guşlaryň ösmegine we öndürijiligini ýokarlandyryp biler we galyndy derman düzüm bölekleri käbir keselleriň öňüni alyp biljekdigi sebäpli, degişli mukdarda iýmit iýmitiň bahasyny we guşlaryň ölüm derejesini azaltmaga kömek edip biler. Emma beýleki tarapdan, miselium galyndylarynda we antibiotik bakteriýalarynyň zaýalanýan önümlerinde galan az mukdarda antibiotikler haýwanlarda baýlaşdyrylar we adamlar iýmitlenenden soň adamlarda baýlaşdyrylar, şeýlelik bilen adam bedeni neşe garşylygyny ösdürer. Keseliň başlanmagy wagtynda köp mukdarda dozany gowşadyp, adamyň saglygyna çynlakaý howp abandyryp biler. Şol bir wagtyň özünde, mis galyndylarynyň köpüsi daş-töweregi çynlakaý hapalaýan gün bilen guradylýar. 2002-nji ýylda Oba hojalygy ministrligi, Saglygy goraýyş ministrligi we Döwlet neşe serişdeleri müdirligi antibiotikleri goşmak bilen “Haýwanlar üçin iýmit we agyz suwunda ulanmak gadagan neşe serişdeleriniň katalogy” yglan etdi. Daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň mart aýynda çykarylan “Derman senagatynyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik tehnologiýasy syýasaty” talaplaryna laýyklykda köp mukdarda myseli galyndylar howply galyndylar hökmünde kategoriýalara bölüner we ýakylmaly ýa-da howpsuz zyňylmalydyr. Kärhananyň tehniki we ykdysady çykdajylarynda belli bir derejede kynçylyk bar. Bar bolan şertlerde gaýtadan işlemek bahasy önümçilik bahasyndan ýokary bolup biler.

Countryurdumdaky derman senagaty çalt ösýär. Her ýyl millionlarça tonna antibiotik bakteriýa galyndylary öndürilýär, ýöne howpsuz we täsirli bejeriş usuly ýok. Şonuň üçin täsirli, ekologiýa taýdan arassa we uly göwrümli bejeriş usulyny tapmak gyssagly.


Iş wagty: Awgust-04-2021